خبر

   طيفهای مختلف طرفداران مطالبات قومی از هيچ کانديدايی حمايت نخواهند کرد.

  سايت تريبون فيلتر گذاری شده است.

  فصلنامه آذری به مدير مسئولی بهزاد بهزادی منتشر شد.

ديوان ترکی نظامی گنجوی به کوشش ائل اوغلی برای اولين بار در دنيا منتشر شد.

 

                                                        

/ 1 نظر / 5 بازدید