گمنامی

 میان همه ی جویها ، که همراه همه ی رود ها ،

به دریا سرازیر می شدند

جوی کوچکی هم بود که هیچ میل سرازیر شدن

به دریا نداشت

وقتی سایر جویها پرسیدند چرا؟ گفت:

من هر چند در مقابل عظمت دریا نا چیز و خوارم

اما من...

«گمنامی گم نشده» را بیشتر از « شهرت گم شده»

دوست دارم....

/ 1 نظر / 12 بازدید
اردبیل1390

شما در انتخابات چه انتخابی خواهید داشت؟