اخلاق و ریاضیات!!

 

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند ...

او جواب داد :
اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر (ثروت) هم داشته باشند صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =100
اگر دارای (علم) هم باشند پس باز هم صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =1000
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس همچنان صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =10000
.
.
.
ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) از بین رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ است !
پس انسان بدون (اخلاق) هیچ ارزشی نخواهد داشت.

نتیجه اخلاقی : اگر اخلاق نباشد انسان خدای زیبایی و ثروت و علم و اصل و نسب هم که باشد هیچ نیست !

/ 4 نظر / 16 بازدید

کاملا درست است مرحبا مرحبا مرحبا

کاشانی

با سلام من هم با شما کاملا موافقم چنانچه که سعدی می فرماید تـــــن آدمـــی شــریفســـت بجــــــان آدمــــــــیت نه همین لباس زیباست نشــــان آدمــــیت اگر آدمـــی بچشمست و دهـــان و گــوش و بینی چه میان نقش دیوار و میــــان آدمــــیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت حـیوان خبر ندارد ز جهــــــان آدمــــیت بحقیقــــت آدمـــی باش، و گـــرنه مرغ باشــــــد که همین سخن بگوید بزبـــــان آدمــــیت مـــگر آدمــی نـــبودی که اســـیر دیو مانــــدی؟ که فرشــته ره نــدارد بمــــکان آدمــــیت اگــــر ایـــن درنده خویـــی ز طبیعتــت بمـــیرد همه عمر زنده باشـی بـــــروان آدمــــیت رســــد آدمــی بــجایـــی که بــجـــز خدا نبیــــند بنگر که تا چه حدست مــــکان آدمــــیت طیــــران مرغ دیـــدی تــو زپــای بند شــــهوت بـــدرآی تـــا ببـــینی طیــــــران آدمــــیت نه بیـــان فضــل کـــردم، که نصیحت تو گفتـــم هــم از آدمــی شنیــدیم بیــــــــان آدمــــیت بنصیحت آدمـی شـــو نه بخویشـــتن، که سـعدی هــم از آدمـی شنیـدست بیــــــان آدمــــیت....

این یک شعر از شوشتری است که به نظرم مناسب مطلب شما است: کی گفتمت که خشت سرا از طلا مکن گفتم سرای خلق چو ویرانه ها مکن کی گفتمت که مرو بر مراد خویش گفتم مراد کسی زیر پا مکن کی گفتمت که دور ز عیش و سرورباش گفتم سرور و عیش کسی را عزا مکن کی گفتمت که نام خدا بر زبان مبر گفتم جفا به خلق به نا م خدا مکن