يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/۱۱
زلزله

در اين کشور وقتی اتفافق بدی می افتد مسئولين به فکرحل آن می افتنددر حال حاضرهمه تقصيررابه گردن همديگر می اندازندو می خواهندکه ساخت وساز رااستاندارد کنند ولی بعد از مدتی دوباره روز از نو .

 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]