يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٤/۱/۳٠
چنين باشیم

                                                    

      

             در طول زندگيم و کارهايم و مديريتم همواره سعی کرده ام چنين باشم.

                 از شما هم می خواهم که تا آنجائی که می توانيد چنين باشيد:

                          

اگربعضي افراد بي منطق و خود محورند:                                   

               تو همواره آنها را ببخش

اگر نسبت به ديگران مهرباني ولي آنها تو را به خودخواهي متهم مي كنند:

               تو همواره مهربان باش

اگر صادق ويكرنگ هستي و ممكن است ديگران فريب دهند:

              تو همواره صادق ويكرنگ باش

اگر به شادابي دست يابي.ممكن است ديگران به تو حسادت كنند:

              تو همواره شاد باش

اگر فردي موفق هستي و ممكن است ديگران نخواهند:

               تو همواره بكوش تا موفق شوي

                                                                                           

                     و اما                      

 

خوبي هاي امروز تو ممكن است فردا فراموش شود:

             تو همواره خوب باش

هر آ نچه طي سالها ساخته اي ممكن است  فردي در يك لحظه خراب كند:

            تو همواره در حال ساختن باش

بهترين چيزي كه در توان داري اگر توسط ديگران تحقير شود:

            تو همواره بهترين ها را هديه كن

 

     اينجا را کليک کنيد و به آهنگ آی قيز گوش کنيد

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]