يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸۳/٦/۱۱
مادر ترزا

                                          

                                   سخنانی از مادر ترزا

               در انتهای حيات ما بدين سنجيده نخواهيم شد که:

             چند مدرک دانشگاهی دريافت کرده ايم

             چه مقدار از ماديات دنيا برای خود اندوخته ايم

            چه کارهای بزرگی انجام داده ايم

            سنجش ما بر اين اساس خواهد بود که:

            من تشنه بودم و تو مرا سيراب کردی

            من عريان بودم وتو مرا پوشاندی

            من بی خانمان بودم وتو مرا اسکان دادی

            تشنه؛ولی نه فقط تشنه آب بلکه تشنه محبت

           عريان؛نه فقط از برای لباس؛بلکه عريان از عزت و احترام

           بی خانمان ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت خام بلکه به

                  سبب خروج از عوالم انسانی

           بنابر اين؛جسورانه عشق بورز؛احترام کن وبپذير     

 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]