يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸۳/٤/۱۱
 

 

                                          

                                            توٌلد !!

                         آنا دان اولماق!!  

    

        دو روز پيش خداوند به من و همسرم عنايت فرمود و دو فرزند دختر عطا فرمود.

        بله؛ دختران دوقلوی من با عجله به دنيا آمدند!ساعت ۱۰:۴۵ روز دوشنبه هشتم

       تير ماه  ۱۳۸۳دو دختر به دختران زيبای آذربايجان اضافه شد.

       استاد آغذاشلی به خاطر اين تولد شعر ترکی برای دختران من سروده که ديروز

       هنگام تدريس  در دانشگاه به تلفن همراه من زنگ زدند و با توجه به اسامی

     ترکی که برای دخترانم انتخاب کرده ام  شعر جالبی را سروده وبرای من خواندند

      و من اين شعر واين نوشته را برای دخترانم دنيز و اولدوز تقديم ميکنم:

            قيزلار   بولاغی نين    شرفلی  قيزی

            اولو     دياريمين    گوزل ائکيزی

            آتا- آنا سينين  سئويمليلری

            گويلرده  اولدوزو  يئرده دنيزی

 

       اولدوز=ستاره           دنيز=دريا

      ائکيز=دوقلو  

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]