يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/٢۸
 

    آلان پيش دوست عزيزم جاويد هستم ميخواهم بنويسم از کودکيم از دوست داشتن

         از عشق از سرنوشت از بی پدر ماندن از بی مادر ماندن ازيتيمی  از صحنه ای که ديروز ديدم می دا نی چه ديدم می دانی چقدر گريه کردم من کودکان خردسال يتيمی را ديدم که هيچ چيزی نمدانستند کودکان مظلوم...........کودکان زيبا؛کودکانی اميدوار....

   بيائيد اين کودکان را در يابيم وعشق ومحبتمان را با آنها تقسيم کنيم.........

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]