يورا بيلمز يوللار مني

۱۳٩٠/۱/۱
سال نو مبارک

 

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند.از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوید؛
چرا که ؛گر ازخیس شدن بترسید نمی توانید راه را برای خود و دیگران باز کنید

بوی عیـــــــدی،بوی توپ،بوی کاغــــــذ رنگـــــی

 بوی تند ماهـــــــــی دودی وسط سفــــــــــره نو

بــــــــوی یاس جا نماز ترمه مــــــــــــــادر بـــزرگ

با اینـــــــــا زمستونــــــو ســـــــــــــــــــــر میکنـم

با اینــــــــــا خستگیمـــــــــــــــو در میکنــــــــــــم

شـــــــــــــــــادی شکستن قلــــــــک پـــــــــــــول

وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیــاد!

بـــــــوی اسکناس تــــــا نخـورده لای کتــــــــــاب

با اینـــــــــا زمستونــــــو ســــــــــــــــــــــر میکنم

با اینــــــــــا خستگیمـــــــــــــــو در میکنــــــــــــم

فکــــــــر قاشق زدن یه دختر چـــــادر سیـــــــــاه

شوق یک خیز بلند از روی بُتــه هـــــــــــای نـــور

برق کفش جفت شده تـــــــــو گنجـــــــــــــه ها!

با اینـــــــــا زمستونــــــو ســـــــــــــــــــــر میکنـم

با اینــــــــــا خستگیمـــــــــــــــو در میکنــــــــــــم

عشق یک ستـــــــــــــاره ساختن با دُلــــــــــــک

ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسـه!

بوی گل محمدی که خشک شده لای کتــــــــاب

با اینـــــــــا زمستونــــــو ســـــــــــــــــــــر میکنـم

با اینــــــــــا خستگیمـــــــــــــــو در میکنــــــــــــم

بوی باغچه،بـوی حوض، عطـــــر خوب نــــــــذری

شب جمعه پی فانوس، توی کوچــه گــــم شدن

تــــوی جـــوی لاجــــوردی، هــــوس یه آبتنــــــی

با اینـــــــــا زمستونــــــو ســـــــــــــــــــــر میکنـم

با اینــــــــــا خستگیمـــــــــــــــو در میکنــــــــــــم

 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]