يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/۱٥
گزيده

عمران صلاحی:

      به نقل از دوستش ميگويد:برای ما سانسور لازم نيست چرا که مردم کتابهايمان را نميخوانندو اين يک سانسور بزرگی است که زحمت دولت را کم ميکند.

    در شهر باکو با ارزشترين اسکناس پولشان (شيروان) است وبی ارزشترين پولشان (نظامی)است(دراسکناس اولی عکس شهر شيروان ودر اسکناس دومی عکس شاعر معروف نظامی گنجوی است) و نظامی را در توالت گنديده خرج ميکنند.در آذربايجان شمالی نسبت به مناطق ديگر در توالتها نظامی وجود دارد.

 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]